Algemene voorwaarden

Definities

1. NovioCare: NovioCare B.V, gevestigd te Nijmegen onder KvK nr. 82829500.

2. Klant: degene met wie NovioCare een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: NovioCare en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens NovioCare .

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

1. Alle prijzen die NovioCare hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen die NovioCare hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan NovioCare te allen tijde wijzigen.

3. Partijen komen voor een dienstverlening door NovioCare een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

4. NovioCare is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient NovioCare de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

7. NovioCare heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal NovioCare prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met NovioCare op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.